Güncellendi
İşlem Başarılı !

Bizi tercih Ettiğiniz için Teşekkürler

AjansCode Markalaşma

Markalaşma

Paylaş

Markalaşma
Markalaşma

Firmalar, örgüt yapılarındaki değişim süreci içerisinde, orijinal markayı korumak ve markanın sağladığı üstünlüklerden yararlanmak istemektedirler. Özellikle, gelecek dönemlerde kârların devam edebilmesi amacıyla markaların tüketiciler tarafından olumlu olarak algılanması ve pozitif marka imajının oluşturulabilmesi için yoğun çaba sarf edilmektedir. İmaj, bir dizi bilgilenme sonucunda oluşan imge olarak tanımlanabilmektedir. Objektif bilgiler ya da sübjektif yargılardan oluşan imajın, tutum ve davranışlar üzerinde belirleyici rolü bulunmakla birlikte, politika saptanmasından planlamaya, yürütülecek tanıtım eylemlerinden pazarlama faaliyetlerine kadar pek çok konuda etkisi olmaktadır. İmaj bireylerin zihninde; bilgilenme düzeyi, sahip olunan yargılar ile sunulan yararlar ve hizmetlerin etkileşimi sonucunda yavaş yavaş oluşmaktadır. Marka imajı, bir ürüne ilişkin marka hakkındaki kişinin tavırları ve bilgisinin tümü olarak tanımlanabilmektedir. Ürün imajından farklı olmakla birlikte aralarında sürekli bir iletişim ve ilişki söz konusudur. Ürün imajı ise, tüketicinin bir mal kategorisine ilişkin algıları ve hissettiklerinin tümüdür. Bu doğrultuda marka imajı, ürün kişiliği, duygular ve tüketici zihninde oluşan marka ile ilgili çağrıştırıcıları içeren bir bütündür. Başka bir tanıma göre ise marka imajı, belirli markalara ilişkin olarak tüketici algılarını içermektedir. Marka imajı var olan ürünü ya da o markanın kişiliğini yansıtan bir aynadır. İnsanların bir marka hakkındaki düşünceleri, duyguları ve beklentileridir

Marka kişiliğini meydana getirecek ifade oluşturulurken dikkat edilmesi gereken faktörler şu şekilde sıralanabilir:

  • Bir markanın kişiliği “reklamın tonu” ile eşitlenmemelidir.
  • Reklam vaadinde hile ve aldatmaca öğelerini taşıyacak unsurlara yer verilmemelidir.
  • Marka için kullanılacak terimler insan kişiliğiyle düşünülmelidir. Bu yaklaşım, ürüne ilişkin tek bir özelliğin belirginleştirilmesine, onun üzerinde yoğunlaşılmasına ve kişiliğin bu özellik üzerine dayandırılmasına yardımcı olmaktadır.
  • Kişiliği tanımlayacak sıfatlar listelenirken, seçilecek alternatiflerin ürünü nasıl destekleyeceği dikkatlice düşünülmelidir. Örneğin; akıllı, içten, ağırbaşlı bir kişiliğin aynı zamanda komik, girişken bir kişilik olarak gösterilmesinin zor olacağı açık bir şekilde görülmektedir. Bu nedenle markanın özünü gerçekten aktaracak iki veya üç sözcükten oluşan güçlü öğelerle şekillendirilmiş alternatifler hazırlanmalıdır.
  • Önceki marka kişiliği veya markayla bütünleşmiş nitelikler bütünleştirici ya da aile adı stratejisi kullanmadan yeni bir ürün piyasaya sürülüyorsa marka muhtemelen daha önceki kişilikten etkilenebilecektir. Bu nedenle öncelikle bunları tanımlayıcı özellikler belirlenmelidir. Sonuç olarak, markanın kişiliğinin oluşturulmasında yaratıcı uygulamalar büyük önem taşımakta ve işin özü olarak belirtilmekte, kimi zaman yeni kişilik oluşturma uygulamalarında kullanılabilmektedir. Gerek var olan kişilik gerekse yeni kişilik; ürünle, ürünün sunduğu yararlarla ve hedef kitleyle uyumlu olmalı ve rakiplerine karşı ürünün eşsiz olduğunu gösterebilmelidir.