Güncellendi
İşlem Başarılı !

Bizi tercih Ettiğiniz için Teşekkürler

AjansCode Grafik Tasarımın Günümüzdeki Önemi

Grafik Tasarımın Günümüzdeki Önemi

Paylaş

Grafik Tasarımın Günümüzdeki Önemi
Grafik Tasarımın Günümüzdeki Önemi

Eğitim; “Bireyin doğumundan-ölümüne dek süren sosyal bir süreç” olarak veya “Önceden saptanmış esaslara göre insanların davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan, planlı etkinlikler sistemi” olarak tanımlanmaktadır. Grafik tasarım eğitimi de özünde bunları amaçlar.

Araştırmalarda, belirli niteliklere sahip (sezgi, yaratma gücü, espri, fantezi v.b. gibi) bireylerin, doğuştan getirilen yaratma gücünün bu alanda alınan nitelikli bir tasarım eğitimi ile geliştiği bulgulanmaktadır. Grafik tasarımeğitimi gerçekte yaratıcı düşünce eğitimidir.

Araştırmanın amacı; Grafik tasarım dersinde, tasarım sürecindeki yaratma gücüne bağlı olarak, tasarımın özgünlüğü ve sunulan bu tasarımın, iletişim boyutunda, en kısa ve doğru biçimde algılanması (mesajı aktarması)gibi sorunlar üzerinde daha fazla durulmasının gerekliliğini ortaya koyabilmektir.

Araştırmada öncelikle, Grafik tasarım kavramı açıklanmaya çalışılmakta ve bu kavramın,grafik tasarım dersinde ve genel olarak sanat eğitiminde ele alınış şekilleri ilgili literatüre bağlı kalarak incelenmektedir. Araştırma belgesel tarama modelinde bir araştırmadır. Mevcut durum olduğu şekliyle ortaya konmaktadır.
 

İletişim, toplumsal yaşamın ön koşuludur ve insanlık sürekli olarak iletişime açıklık ve bir düzen getirmenin arayışı içinde olmuştur. “Grafik tasarım” denilen disiplin; iki ayrı iletişim unsurunu (resim ve sözel ifade) bir araya getiren ve birbirlerini tamamlayan bir biçimde aynı düzen içinde kullanan yeni bir görsel iletişim türü olarak ortaya çıkmıştır.

Grafik tasarımın itici gücünü iletişim oluşturur. Bu yönüyle bir grafik tasarım ürünün (amblem, logotype veya poster) başarısı, iletilmek istenilen mesajı, alıcıya doğru ve etkili bir biçimde aktarabilmesine yani iletişim kurabilmesine bağlıdır.

Grafik tasarım; illüstrasyon, fotoğraf, tipografi, grafik (sembol, şekil ve çizimler), text (slogan-metin) gibi çeşitli öğelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulur.

Günümüzün çağdaş insanı, grafik ürünlerle (gazete, dergi, afiş, billboard, TV, sinema, bilgisayar ve web ortamı gibi) eskiye oranla, daha çok yüz yüze gelmektedir. Günlük yaşantısını bu kanallardan aldığı iletilere göre planlamaktadır. Beğeni düzeyi ve dünya görüşü, bu etkileşimlerden elde ettiği kazanımlarla gelişmektedir. Bu da grafik tasarımın, ticari amaçlı bir iletişim ürünü olduğu kadar kültürel ve sosyal bir işlevi olduğu gerçeğini de ortaya koyar. Dolayısıyla grafik tasarım ürünlerinin estetik boyutu aynı zaman da, toplumun kültür seviyesini ve beğeni düzeyini de yansıtır.

Araştırmanın amacı; tasarım sürecinde yaratma gücüne bağlı olarak, objenin gerçek görüntüsü ile betimlenen görüntüsünün özgünlüğü ve izleyiciye (hedef kitleye) sunulan bu tasarımın, açık ve en kısa zaman diliminde algılanması (mesajı aktarması) gibi sorunlar üzerinde daha fazla durulmasının ve grafik tasarıma bu anlayışla yaklaşılmasının, dolayısıyla grafik tasarımeğitiminin de bu temellere dayanmasının gerekliliğini ortaya koyabilmektir. Bunun için önceliklegrafik tasarım kavramı açıklanmaya çalışılmakta ve bu kavramın, grafik tasarım dersinde ve genel olarak sanat eğitiminde ele alınış şekilleri, ilgili literatüre bağlı kalarak incelenmektedir.

Grafik tasarım ve eğitimi; üzerinde tartışılan ve gerekliliği benimsenen bir disiplindir. Bu alanda eğitimi göz ardı ederek problemlerin sadece yaratma gücüne dayanarak çözülebileceği düşüncesi yanlıştır.

Yaratma gücü her insanda vardır. Ancak bu güç “zeka” da olduğu gibi kişiden kişiye değişiklik gösterir. Doğuştan getirilen yaratma gücünün bu alanda alınan eğitim ile geliştiği bilinmektedir.Grafik tasarım eğitimi gerçekte yaratıcı düşünce eğitimidir. “Grafik Tasarım” için öncelikle yaratma gücü ve yeteneğe dayalı bir sanat eğitimi alınması (lisans ve lisansüstü) gerektirdiği bilinmelidir.

Bugün grafik tasarım eğitimi, sanat eğitimi veren fakülte ve üniversitelerde Grafik Tasarımveya Görsel İletişim Tasarımı Bölümleri adı altında verilmektedir.

Uzun sayılabilecek eğitim sürecinde de, öğrenciler; Temel Tasarım, Grafik Tasarım, Desen, Grafik Teknolojisi, Tipografi, Renk Kuramları, Tasarım Tarihi, Fotoğraf, Bilgisayar v.b. gibi kuramsal ve uygulamalı dersler almaktadırlar.

Doğal olarak öğrencilerde yaratıcılık, hayal gücü, gözlem, fantezi ve espri gücü gibi aranan ölçütler vardır. Bu özelliklere sahip olamayan öğrencilerin grafik tasarımcı da olmaları olası değildir. Çağdaş tasarımcı ve sanatçının rolünün yeniden belirlendiği bir dünyada yaşıyoruz. Günümüzün sanatçı ve tasarımcılarının el becerilerinin ve yaratıcılıklarının yanı sıra, yepyeni bilgi ve donanımlarla mesleklerine yaklaşmaları gerekiyor.

Grafik tasarımcı olmayı hedefleyen kişinin toplumsal, bilimsel ve teknolojik gelişmelerle iç içe yaşaması ve bunları kendi yaratım alanı içinde ifade edebilme yetkinliğini geliştirmesi için akademik düzeyde bir sanat eğitimi alması gerekmektedir. Araştırma konumuzun önemi de bu noktada ortaya çıkmaktadır.